Home Polityka Wywiad z Wójtem Gminy Białopole: Henrykiem Maruszewskim
Wywiad z Wójtem Gminy Białopole: Henrykiem Maruszewskim

Wywiad z Wójtem Gminy Białopole: Henrykiem Maruszewskim

0

Ogółem w okresie kończącej się kadencji na inwestycje wydano ponad 7 mln zł, pozyskując ze źródeł unijnych i krajowych blisko 3 mln zł. Przy średnim rocznym budżecie gminy w kwocie ok. 10 mln zł ten wynik inwestycyjny jest dość przyzwoity. Mimo dużych nakładów na inwestycje nasza gmina jest jedną z najmniej zadłużonych w powiecie. – mówi redakcji Wirtualny Chełm Wójt Gminy Białopole Henryk. Maruszewski

Z okazji nadchodzących wyborów samorządowych, rozesłaliśmy do wójtów sąsiednich gmin prośby o wywiady podsumowujące kadencję 2014-2018 w ich gminach. Poniżej pierwszy z nich, na nasze pytania odpowiedział Henryk Maruszewski

Co Pana zdaniem było największym osiągnięciem kończącej się kadencji?

Podstawowe kryteria oceny władz samorządowych to przede wszystkim zakres zrealizowanych inwestycji oraz jakość usług społecznych w zakresie oświaty, kultury i sportu oraz pomocy społecznej.

W latach 2015 i 2016 programy unijne nie były jeszcze w pełni uruchomione. Ale już od 2017 roku przygotowane projekty weszły w etap realizacji. M.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zmodernizowaliśmy 2,5 km dróg powiatowych, powiat we współpracy z gminą zmodernizował 3,6 km w Strzelcach i Teresinie. Ponadto rozstrzygnięto już przetarg na modernizację kolejnych 2,3 km dróg powiatowych Białopole – Teresin oraz w Strzelcach. Gmina na to zadanie przeznaczyła kolejne własne środki w kwocie 220 tys. zł. Za środki własne i Samorządu Województwa w czasie kadencji położono asfalt na 9 km dróg gminnych i wybudowano 1,5 km chodników przy drodze wojewódzkiej.

Dzięki inwestycjom drogowych w naszej gminie ponad 95% gospodarstw domowych ma zapewniony dojazd drogami asfaltowymi. W trakcie realizacji za środki własne i pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego za ok. 2mln zł prowadzona jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Strzelcach oraz świetlic w Białopolu, Buśnie, Kurmanowie i Raciborowicach-Kolonii. Z tego programu pozyskaliśmy również środki unijne i za 1,5 mln zł zostanie zrealizowany projekt w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii tj. zakup i instalacja solarów oraz pomp ciepła dla mieszkańców.

W trakcie kadencji gmina wsparła kwotą 90 tys. zł remont zabytkowego kościoła w Buśnie oraz udzieliła pomocy organizacyjnej dla Parafii Białopole w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji unijnej w kwocie ponad 180 tys. zł na budowę parkingu, który dostępny jest dla turystów i mieszkańców gminy.

Ogółem w okresie kończącej się kadencji na inwestycje wydano ponad 7 mln zł, pozyskując ze źródeł unijnych i krajowych blisko 3 mln zł. Przy średnim rocznym budżecie gminy w kwocie ok. 10 mln zł ten wynik inwestycyjny jest dość przyzwoity. Mimo dużych nakładów na inwestycje nasza gmina jest jedną z najmniej zadłużonych w powiecie. Każdego roku budżet gminy w pełni zabezpiecza środki na utrzymanie oświaty, kultury, sportu oraz opieki społecznej.

Czego nie udało się zrealizować i z czego nie jest Pan zadowolony?

Mimo przygotowanego projektu nie doczekaliśmy się rozstrzygnięcia konkursu z RPO w sprawie zagospodarowanie zbiornika w Buśnie na kąpielisko, nadal istnieje nadzieja, że ten projekt również otrzyma dofinansowanie. Ponadto największy sukces Powiatu Chełmskiego i Gminy Białopole w zakresie pozyskania ponad 17 mln zł na prace scaleniowe w 6 sołectwach naszej gminy z dnia na dzień wywołuje coraz mniejszą radość i zadowolenie. Każde scalenie przebiega w 3 etapach: aktualizowana jest klasyfikacja działek, następnie przygotowany jest projekt scalenia, a na końcu prowadzone są roboty zagospodarowania poscaleniowego, a więc budowa dróg, przepustów itp. Została już zakończona aktualizacja klasyfikacji gruntów i niestety spowodowała zmianę wysokości podatku części działek głównie na osiedlu w Białopolu.

Dotychczas te działki były sklasyfikowane jako budowlano-rolne, a więc podatek np. za 10a wynosił ok. 26 zł rocznie, obecnie są sklasyfikowane jako budowlane i podatek wynosi 250 zł. Oczywiście rozumiem niezadowolonych mieszkańców, ale w tym wypadku rozwiązanie tego problemu leży poza kompetencją wójta, bowiem podatek jest naliczany zgodnie z przepisami na podstawie aktualnej klasyfikacji przekazywanej gminie przez z powiat. W tej sprawie należy zmienić to niesprawiedliwe według mieszkańców prawo, a może to przeprowadzić tylko Sejm oraz administracja rządowa .

Ponadto w ostatniej kadencji znacznie zwiększyło się dofinansowanie utrzymania oświaty środkami gminnymi i przekroczyło ponad 1 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty to dofinansowanie zdań, na które środki powinno zapewnić Ministerstwo Finansów. Problem ten dotyka wszystkie gminy wiejskie i znacznie obniża możliwości inwestycyjne naszych samorządów.

Czy gdyby Pan mógł cofnąć czas od początku kadencji, coś zrobiłby Pan inaczej?

Wszystkie sprawy i inwestycje podejmowane w minionej kadencji były uzgadniane z radnymi oraz sołtysami na sesjach, a także z mieszkańcami na zebraniach wiejskich. Stąd przygotowano projekty, na które było największe zapotrzebowanie społeczne oraz możliwość zapewnienia ich realizacji. Mam nadzieję, że udało nam się zaspokoić większość potrzeb i oczekiwań mieszkańców .

Gdyby dostał Pan szansę na kolejną kadencję, co będzie jej priorytetem?

Okres funkcjonowania samorządu Gmina Białopole w pełni wykorzystała. Gmina posiada bardzo dobrą infrastrukturę drogową, oświatową, sportową i kulturalną. Jest również w 100% zwodociągowana, dlatego w przypadku otrzymania od mieszkańców kolejnej szansy priorytetem dla mnie będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do realizacji tego zamierzenia jest udział mieszkańców, bowiem po stronie właścicieli posesji będą koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych. Gmina może sfinansować tylko sieć główną i koszty modernizacji oczyszczalni. Ponadto nadal jest zapotrzebowanie na poprawę stanu dróg, dlatego w przypadku otrzymania kolejnej szansy priorytetem będzie również, we współpracy z Powiatem Chełmskim zakończenie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy, budowa kolejnych odcinków dróg gminnych oraz chodników przy drodze wojewódzkiej. Ponadto wykorzystując członkostwo w Klastrze Energii Odnawialnej planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej, która zapewni dla mieszkańców gminy tańszą energię elektryczną.

Ważnym priorytetem w następnej kadencji będzie również modernizacja placu targowego, który byłby wykorzystywany, jak dotychczas także do organizacji plenerowych imprez kulturalnych w centrum Białopola.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach
Odnowiona świetlica w Raciborowicach Kolonii.
Termomodernizacja Urzędu Gminy.
Nowy chodnik w Białopolu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim artykułem.

REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *