Home Wydarzenia Budimex wycofuje się z prac nad krajową „12”
Budimex wycofuje się z prac nad krajową „12”

Budimex wycofuje się z prac nad krajową „12”

0

Po długich rozmowach z władzami Miasta Chełm, Budimex S.A. wycofał się z kontraktu na przebudowę drogi krajowej nr 12. Umowę podpisano jeszcze w 2017 roku, a prace miały się zakończyć w 2020 roku.

Od kilku miesięcy trwały negocjacje na temat przebudowy krajowej „12”. Niestety stronom nie udało się dojść do porozumienia, o czym dowiedzieliśmy się z komunikatu spółki Budimex S.A. Poniżej znajduje się pełny komunikat spółki.

Komunikat Budimexu

Informację o wycofaniu się z kontraktu przekazał mediom rzecznik prasowy Budimexu, Michał Wrzosek:

W trosce o skuteczną realizację kontraktu budowlanego Budimex S.A. w Warszawie w dniu 12 lipca 2019 r., odstąpił od zawartej z Miastem Chełm Umowy na „Przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”. Biorąc pod uwagę interes społeczny mieszkańców Chełma uważamy, że korzystniejszym rozwiązaniem jest odstąpienie od umowy przed rozpoczęciem przygotowanych już prac budowlanych, niż narażanie mieszkańców na przedłużającą się, z powodów roszczeń finansowych, budowę.

Przedmiotem Umowy było sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie od Wojewody Lubelskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wykonanie robót budowlanych.

Na etapie uzyskiwania decyzji ZRID, z uwagi na decyzję Ministerstwa Infrastruktury, zaszła konieczność podniesienia standardu drogi krajowej nr 12 w stosunku do warunków przetargu i zawartej Umowy. Zakres prac dodatkowych związanych z przeprojektowaniem i większym zakresem robót dla drogi klasy GP (zmiana szerokości drogi, dodatkowe oświetlenie, ścieżki, inna lokalizacja instalacji podziemnych) podnosi koszty realizacji projektu o kwotę nie większą niż 15% wartości kontraktu. Rozmowy dot. waloryzacji umowy i zmiany terminu trwały miedzy dwoma stronami przez ostatnie miesiące. Odstąpienie przez Budimex S.A. od Umowy jest skutkiem braku porozumienia się z Miastem Chełm co do wykonania drogi w wyższym standardzie, wynikającym ze stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i decyzji ZRID uzyskanej przez Miasto Chełm.

Mimo rozmów toczących się pomiędzy stronami od marca br., Miasto Chełm nie zaakceptowało złożonej przez Budimex S.A. oferty na wykonanie zmienionego zakresu robót, koniecznych do dalszej realizacji inwestycji.

Budimex S.A. do samego końca rozmów wyrażał gotowość ukończenia inwestycji pod warunkiem pokrycia przez Miasto Chełm kwoty ok. 12 mln zł netto dodatkowych kosztów niezbędnych do jej zrealizowania w standardzie wynikającym z decyzji Ministerstwa oraz Wojewody Lubelskiego. Niestety Miasto Chełm odmówiło poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów ukończenia budowy, pomimo faktycznej zmiany przedmiotu Umowy. Konieczność poniesienia tych kosztów przez Budimex narażałoby na stratę akcjonariuszy Budimeksu, w śród nich także podmioty publiczne.

W świetle powyższego, przy braku współdziałania Zamawiającego, Budimex S.A. mimo swojej dobrej woli nie był w stanie kontynuować realizacji inwestycji, a Zarząd spółki został zmuszony do podjęcia trudnej decyzji o odstąpieniu od zawartej Umowy z winy Zamawiającego.

Wykonane przez Budimex SA. prace projektowe oraz pozyskany ZRiD na realizacje prac budowlanych został przekazany władzom miasta i tym samym przyśpiesza kolejne postępowanie przetargowe. Rozwiązanie Umowy na obecnym etapie, tj. po zakończeniu przez Budimex S.A. części projektowej zadania, umożliwia Zamawiającemu rozpoczęcie procedury wyłonienia nowego wykonawcy robót, zapewniając mieszkańcom Chełma możliwość korzystania z istniejącej drogi do czasu rozstrzygnięcia ewentualnego postępowania przetargowego.

Komentarz miasta

Kilka godzin później pojawił się oficjalny komunikat miasta, który również w całości podajemy poniżej:

❗️KOMUNIKAT MIASTA CHEŁM W SPRAWIE ODSTĄPIENIA PRZEZ BUDIMEX S.A. OD UMOWY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI „PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 12 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CHEŁM”❗️

Miasto Chełm wskazuje, że dzisiejsze odstąpienie przez Budimex S.A. od umowy na realizację inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” należy uznać za bezskuteczne, ponieważ nie zaistniały żadne przesłanki uprawniające Wykonawcę do odstąpienia od Umowy, które wynikałyby z treści umowy zawartej w dniu 14 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym Miasto Chełm wystosuje do Wykonawcy wezwanie do niezwłocznego rozpoczęcia robót, zgodnie z treścią łączącej strony umowy. Nadmienić należy, iż Budimex S. A. w dniu 8 lipca 2019 r. odebrał plac budowy, a zatem uznać należy, iż nie ma przeszkód do rozpoczęcia wykonywania prac. W przypadku braku niezwłocznego przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania prac Miasto Chełm będzie zmuszone do odstąpienia od wiążącej strony umowy z winy Wykonawcy, o czym Budimex S.A. był uprzednio informowany.

Miasto Chełm oświadcza również, iż nie zmienił się zakres rzeczowy umowy, w konsekwencji czego nie istniały podstawy do uznania roszczeń Budimex S.A. i zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego. Podkreślić należy, iż nie jest prawdą twierdzenie Wykonawcy, iż standard drogi uległ zmianie, bowiem przepisy w tym zakresie nie zmieniły się od 1999 roku, o czym Wykonawca jako profesjonalny podmiot powinien wiedzieć.

Miasto Chełm nie zgodziło się na zwiększenie kwoty wynagrodzenia, ponieważ ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz postanowienia umowy nie pozwalają na takie zmiany. Miasto Chełm dysponuje środkami publicznymi wszystkich mieszkańców, a władze miasta są zobowiązane do dbania o wspólny interes mieszkańców. Ewentualna zgoda Prezydenta na żądania Budimex S. A. stanowiłaby naruszenie zapisów umowy, a w efekcie naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co w konsekwencji mogłoby narazić na odpowiedzialność karną osoby podejmujące decyzje w tym zakresie.

Jednocześnie należy podkreślić, że Miasto Chełm ma swoje roszczenia względem Wykonawcy,
w łącznej kwocie 20 382 682,64 zł brutto. Miasto Chełm stoi na stanowisku, że Wykonawca powinien przystąpić do realizacji umowy zgodnie z jej treścią, a ewentualne dalsze roszczenia Wykonawca powinien dochodzić na drodze postępowania sądowego. Tym bardziej, że roszczenia wykonawcy mają charakter przyszły.

Wykonawca przed podpisaniem umowy powinien oszacować i uwzględnić ryzyko, co Wykonawca jako podmiot profesjonalny zapewne uczynił. Pomimo powyższego, Wykonawca żąda od miasta dodatkowego wynagrodzenia w kwocie koło 12 mln zł netto. W tym miejscu pragniemy wskazać, że Miasto Chełm jest jednostką samorządu terytorialnego i jest obowiązane działać na podstawie i w granicach prawa, w tym również prawa zamówień publicznych, co powoduje, iż roszczenia Budimex S.A. dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia nie mogły zostać uwzględnione.

Budimex S. A. w swoim komunikacie podkreśla troskę o interes społeczny mieszkańców. Gdyby tak w rzeczywistości było, Wykonawca przystąpiłby do realizowania umowy, zgodnie z jej treścią, ponieważ miał świadomość wagi inwestycji dla mieszkańców miasta Chełm. Działania wykonawcy świadczą o braku dobrej woli ze strony Budimex S.A., a celem tychże działań jest dbanie o nienarażanie na straty akcjonariuszy Budimeksu, co wynika wprost z zamieszczonego przez spółkę komunikatu. Natomiast priorytetem Miasta Chełm jest dbanie o interes mieszkańców Chełma, a nie akcjonariuszy firmy, tym bardziej, że wykonawca był zobowiązany do oszacowania ryzyka na etapie przystąpienia do przetargu.

O braku dobrej woli ze strony wykonawcy świadczy również fakt, że w dniu 22.05.2019 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o przedłożenie gwarancji zapłaty za realizację inwestycji, pomimo iż nie było obaw, że zapłata nie nastąpi. Gwarancja zapłaty została przedłożona w terminie, a miasto Chełm poniosło z tego tytułu dodatkowe, niepotrzebne koszty.
Miasto Chełm dowiedziało się o odstąpieniu od umowy przez Budimex S.A. z mediów, co uważamy za działanie nieprofesjonalne, świadczące o braku dobrej woli ze strony Wykonawcy.

Ponadto oświadczamy, iż w najbliższych dniach zostaną oszacowane i naliczone kary umowne, z tytułu opóźnień w opracowaniu dokumentacji technicznej przygotowanej przez Wykonawcę.

Miasto Chełm pragnie zapewnić, że realizacja samej inwestycji, jak i jej dofinansuje nie są zagrożone. Niemniej jednak Zamawiający uzależnia swoje dalsze działania od decyzji Wykonawcy podjętej w odpowiedzi na wezwanie do natychmiastowego rozpoczęcia realizacji prac objętych umową.

Mamy nadzieję, że Wykonawca Budimex S.A jako profesjonalna firmą przystąpi do realizacji swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a ewentualne obustronne roszczenia będą dochodzone na drodze postępowania sądowego.

Dodatkowo, jak zapewnia na swoim profilu Prezydent Jakub Banaszek:

„to co jest najważniejsze to fakt, że miasto nie traci dofinansowania i sama przebudowa drogi nie jest zagrożona. O dalszych krokach poinformuje w momencie ustosunkowania się Wykonawcy do wezwania do rozpoczęcia robót. Miasto było i jest przygotowane na różne scenariusze, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami najpierw Wykonawca musi ustosunkować się do naszego stanowiska.”

Co dalej z inwestycją?

Sprawa przebudowy drogi jest jedną ze strategicznych inwestycji z perspektywy miasta i jej mieszkańców. W związku z tym będziemy starali się uzupełniać ten tekst na bieżąco i dowiedzieć się jak najwięcej o potencjalnych scenariuszach, które czekają nas w najbliższym czasie. Dlaczego nie udało się dojść do porozumienia?

  • Czy czeka nas kolejny przetarg i ile to będzie kosztowało?
  • Będziemy uzupełniać artykuł o dodatkowe komentarze!
REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *