Home Przetargi OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Arkadiusz Bolek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm, pokój sala nr V , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest Wróbel (poprz. Wróbel-Kiczor) Marcin położonej przy Łąkowa ,Brzeźno, 22-174 Dorohusk, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, Chełm, 22-100 Chełm) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1C/00083597/8.

Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość to nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka o nr ewid. 812/2 o powierzchni 22,94 ha, tj. 229400 m2, stanowiąca użytki gruntów ornych, łąk, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami, położona w miejscowości Brzeźno (obręb 0003 Brzeźno), gm. Dorohusk. Nieruchomość położona jest na gruntach obszaru wiejskiego gminy Dorohusk, w miejscowości Brzeźno. Zlokalizowana jest na zachód od miejscowości gminnej – Dorohusk w odległości ok. 15 km oraz w odległości ok. 12 km na wschód od miasta Chełma. Otoczenie stanowią grunty orne nieużytkowane rolniczo, łąki, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Po stronie północno-wschodniej nieruchomości w odległości ok. 100 m przebiega droga gruntowa utwardzona trylinką (ulica Brzozowa). Przy drodze tej znajdują się zakłady przemysłowe, produkcyjne. Istniejąca na mapie droga gruntowa przylegająca do działki po stronie południowo-wschodniej nieprzejezdna, zakrzaczona, teren zabagniony. Możliwy dojazd i dojście do części działki po stronie północno-zachodniej – drogą gruntową średniej jakości (ulicą Łąkową).

Wskazując odpowiednio opis użytku, jego klasyfikację i powierzchnię przedstawia się to następująco: grunty orne RIVa 0,59 ha; grunty orne RIVb 2,70 ha; łąki trwałe ŁIV 2,17 ha; łąki trwałe ŁV 5,79 ha, łąki trwałe ŁVI 10,70 ha; grunty pod rowami W 0,44 ha; grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych Lzr-ŁV 0,55 ha. Teren nierówny, nieużytkowany, w kształcie wielokąta. Działka wolna od wszelkiej zabudowy. Według danych geodezyjnych po stronie zachodniej granicy działki przebiegają sieci telekomunikacyjne, w drodze gruntowej graniczącej z działką po stronie zachodniej – sieci gazowe średnioprężne (gs). Dla terenu, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/203/2018 z dnia 23 marca 2018 roku Rady Gminy Dorohusk w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk teren, na którym znajduje się licytowana nieruchomość oznaczony jest symbolami Re – obszary gruntów rolnych chronionych ekologicznie bez prawa zabudowy, R – obszary gruntów rolnych bez prawa zabudowy.

Suma oszacowania

Suma oszacowania wynosi 193 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 83 1600 1462 1817 8381 2000 0001.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, Chełm, 22-100 M. Chełm.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/556053
REDAKCJA Redakcja wirtualnychelm.pl pracuje codziennie, aby dostarczyć Ci ciekawe i przydatne treści. Naszym najlepszym wynagrodzeniem jest Twoje zaangażowanie – udostępniaj proszę nasze teksty na Facebooku i buduj z nami społeczność wirtualnego Chełma!

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *